Декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД събира и съхранява лични данни?

За да отговорим на запитване, отправено чрез интернет страницата ни „Контакти“ във връзка с предлагането от наша страна на бързооборотни стоки в следните 5 (пет) основни направления: козметика и грижа за тялото; дамска хигиена; продукти за градината; продукти за дома и бебешки продукти е необходимо да разполагаме със следните Ваши лични данни: имена и електронен адрес.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас след отправено запитване от Вас чрез интернет страницата ни „Контакти“.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

„Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги единствено в случай, че встъпите в договорни отношения с нас и предоставянето на личните Ви данни на наши поддоставчици е необходимо за целите на изпълнение на сключения договор с нас. Допълнителна информация в тази връзка ще Ви бъде предоставена при сключване на договор с нас и личните Ви данни ще бъдат предадени на наши поддоставчици единствено при наличието на съгласие за това от Ваша страна.

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите имената си и електронен адрес, които сте посочили при отправяне на предходното си запитване.

Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. София 1362
район р-н Красна поляна
ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ No 195
Телефон: 02952 6482
Ел. поща: office@triada-market.com
Интернет страница: https://triada-market.com/
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: r.ivanova@triada-market.com
Тел: 029526482