#130029
Derma Intensive +

Антибактериален спрей Derma Intensive+ , 500 мл

5.76лв

Общо:
Безплатна доставка над 79.99 лв.

Описание

Дезинфекциращ спрей за ръце и повърхности, който унищожава до 99,9 % от бактериите и микробите. Формулата на спрея съдържа 65% алкохол и е специално създаден за дезинфекция на ръце и повърхности в бита и ежедневието, в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметичната и фармацевтична индустрии. Биоцидът е готов за употреба неразреден и не се нуждае от вода, той е с бактерицидно и фунгицидно действие, подходящ за масова и професионална употреба.


Начин на употреба

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА! В случай на изпръскване или контакт с очите: измийте старателно с мека, чиста вода в продължение на 15 минути, като държите клепачите отворени. Ако има зачервяване, болка или увреждане на зрението, консултирайте се с офталмолог. В случай на поглъщане: Потърсете лекарска помощ и покажете етикета. Като най-общо правило, в случай на съмнение или ако симптомите продължават, винаги търсете лекар.

НИКОГА не предизвиквайте поглъщане при човек в безсъзнание. Телефонен номер при спешни случаи: 112. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинска съвет/помощ.

Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местното законодателство. Тази смес не представлява опасност за околната среда. Не са известни или предвидими щети на околната среда при стандартните условия на употреба.